Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 5110 και ημερομηνία δημοσίευσης 17 Αυγούστου 2023 (ΦΕΚ 5110/τ.Β΄/17-08-2023) της υπό στοιχεία Φ4/90890/ΓΔ4/14-08-2023 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α΄ 111)».


Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε βάσει των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 και στη παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), καθορίζονται στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για το σχολικό έτος 2023-24 :


@ τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και

@ H εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των ανωτέρω «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ..


Επισυνάπτεται το ανωτέρω Φ.Ε.Κ. σε αρχείο τύπου pdf